facebook

Konkurs literacki

1. Konkurs jest zorganizowany z okazji zbliżającego się „Dnia kobiet” i jest     skierowany do osób dorosłych. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Krzyż przy udziale Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.
2. Cele konkursu:
- rozbudzenie zainteresowania znaczeniem lasu w życiu człowieka;
- zainteresowanie tematyką leśną poprzez zachęcenie lokalnej społeczności                            
  do prezentowania swojej twórczości literackiej;
- upowszechnienie kampanii promocyjnej „Lasy Państwowe. Dla lasu dla ludzi”;
- promowanie wśród społeczeństwa aktywnych form wypoczynku na terenach leśnych;
- rozwój współpracy kulturalnej z ośrodkiem kultury naszego regionu.
3. W ramach konkursu należy dokończyć słowa „Las jest dla mnie…”. Organizator nie stawia żadnych wymogów co do ilości tekstu (np. może to być jedno słowo, jedno zdanie, 2-5 zdań itp.).
4. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie teksty, które zostały napisane samodzielnie i co do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Praca nie może być wcześniej publikowana. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę.
5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy upominek, a z pośród złożonych prac komisja konkursowa wybierze 3 najciekawsze, które otrzymają nagrody główne (za I, II i III miejsce). Sponsorem nagród jest Nadleśnictwo Krzyż.
6. Prace można składać (każdy wariant składania prac jest tak samo ważny):
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  krzyz@pila.lasy.gov.pl podając w tytule maila „konkurs”, lub:
- w formie papierowej złożonej do siedziby Nadleśnictwa Krzyż w Łokaczu Małym,                   ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp., (pokój nr 8) lub w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 11, lub:
- w komentarzu pod postem ogłoszonym w związku z przedmiotowym konkursem na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/mgok.krzyzwlkp/
(należy wybrać tylko jeden sposób).
7. Konkurs trwa do dnia 5 marca 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie podane    w dniu 9 marca 2019 r., podczas koncertu zorganizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp., z okazji „Dnia Kobiet”.

Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu Nadleśnictwo Krzyż (dalej zwany „Administratorem”). Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości,                    że podanie danych osobowych w zakresie określonym powyżej jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię                        i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Nadleśnictwie Krzyż krzyziod@pila.lasy.gov.pl. Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Prawa autorskie - Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji: utrwalanie                                  i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką; publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp                           w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

          Zapraszamy do wzięcia udziału.

„Kocham Cię tak, o lesie,
I kocham tak Twój śpiew:
że mógłbym wykląć z ciebie
Anioła Twoich drzew…”

                                                                            Kazimierz Przerwa - Tetmajer

Online: 1     Licza odwiedzin: 2629016
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"