facebook

Konkurs literacki

                                                                        Łokacz Mały, dnia 17.02.2020 r.

                                                                                                                KONKURS LITERACKI

zorganizowany w ramach działalności promocyjnej Nadleśnictwa Krzyż

oraz działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego oddział nadnotecki przy Nadleśnictwie Krzyż

                                                                                                                                    (Zn. spr.: S.0611.1.2020)

 

Nadleśnictwo Krzyż,

Polskie Towarzystwo Leśne oddział nadnotecki przy Nadleśnictwie Krzyż

wraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzyżu Wlkp., zaprasza

do wzięcia udziału w II edycji konkursu literackiego o tematyce leśnej

 

1. Konkurs jest organizowany z okazji zbliżającego się „Dnia kobiet” i jest   skierowany do osób dorosłych. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Krzyż przy współpracy z Polskim Towarzystwem Leśnym oddział nadnotecki przy Nadleśnictwie Krzyż oraz współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury                       w Krzyżu Wlkp.

2. Cele konkursu:

- rozbudzenie zainteresowania znaczeniem lasu w życiu człowieka;

- zainteresowanie tematyką leśną poprzez zachęcenie lokalnej społeczności                             

  do prezentowania swojej twórczości literackiej;

- upowszechnienie kampanii promocyjnej „Lasy Państwowe. Dla lasu dla ludzi”;

- promowanie wśród społeczeństwa aktywnych form wypoczynku na terenach leśnych;

- rozwój współpracy kulturalnej z ośrodkiem kultury naszego regionu.

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

- wiersz rymowany o tematyce leśnej,

- wiersz biały o tematyce leśnej.

Organizator nie stawia żadnych wymogów co do ilości tekstu. Organizator stawia wymóg aby wiersze były wyłącznie o tematyce leśnej.

4. Uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie teksty, które zostały napisane samodzielnie i co do których posiada wszelkie prawa autorskie. Praca nie może być wcześniej publikowana. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę                   w każdej z kategorii (maksymalnie dwie prace w konkursie). Prace nie spełniające wymogów konkursu nie będą brane pod uwagę.

5. Prace można składać wyłącznie w formie papierowej, złożonej:

- do siedziby Nadleśnictwa Krzyż w Łokaczu Małym, ul. Adama Mickiewicza 1,                             64-761 Krzyż Wlkp.,

lub:

- w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyż Wlkp.

(Należy wybrać tylko jeden sposób).

7. Konkurs trwa do dnia 3 marca 2020 r.

8. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie podane w dniu 8 marca 2019 r., podczas koncertu zorganizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp., z okazji „Dnia Kobiet” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wlkp.

9. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy upominek, a z pośród złożonych prac komisja konkursowa wybierze 3 najciekawsze, które otrzymają nagrody główne (za I, II i III miejsce) w każdej z kategorii. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnienia. Sponsorem nagród jest Nadleśnictwo Krzyż.

10. Wyboru prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, posiadająca kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące rzetelność rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie prace z którymi komisja zapozna się podczas obrad będą anonimowe do czasu dokonania wyboru laureatów.

11. Koordynatorem konkursu ze strony Organizatora jest:

Paulina Pankowska – Niezborała tel. 660-506-279.

 

Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu Nadleśnictwo Krzyż (dalej zwany „Administratorem”). Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości,                    że podanie danych osobowych w zakresie określonym powyżej jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału                           w Konkursie. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię  i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Nadleśnictwie Krzyż krzyziod@pila.lasy.gov.pl. Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

Prawa autorskie - Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką; publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału.

 

                     

 

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 3169724
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"