facebook

Regulamin imprezy plenerowej - Dzień Dziecka

 

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ – Dzień Dziecka

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy plenerowej niemasowej o nazwie „Dzień Dziecka”, w dniu 31.05.2018, na Targowisku Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim, , zwanej dalej „Imprezą”.

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim. 

5. Organizatorem Imprezy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyż Wielkopolski.

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:  

1. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny. 

2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się  w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,  materiałów wybuchowych,  wyrobów pirotechnicznych,  materiałów pożarowo niebezpiecznych,  środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

5. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. 

6. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

Wstęp na teren Imprezy jest równoważny z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne fotografowanie i  filmowanie  jego  osoby  oraz  transmitowanie,  rozpowszechnianie  i  pokazywanie  jego  wizerunku  w  celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych Imprezy. 

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny: u przedstawicieli Organizatora na terenie Imprezy oraz udostępniony został na stronie internetowej Organizatora: www.mgokkrzyz.pl.

8. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w  Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyż Wielkopolski. W sprawach związanych z tymi danymi, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@mgokkrzyz.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu, zakresie i przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i promocji Imprezy. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, uczestnicy imprezy posiadają dostęp do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym organizatora w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych w przypadku konkursów organizowanych w trakcie Imprezy jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich przeprowadzenia. Konsekwencją niepodania tych danych może być brak może być brak możliwości udziału w konkursie.

Online: 1     Licza odwiedzin: 2628996
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"