facebook

Rusz się człowieku! Edycja wiosenna

REGULAMIN IMPREZY PH. ,,RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU”

I. Cel imprezy

 • Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia.
 • Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.
 • Propagowanie jazdy na rowerze, nordic walkingu oraz biegania jako formy aktywności fizycznej.
 • Wspólna integracja i zabawy animacyjne przy ognisku.

II. Organizator

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp.

III. Termin i miejsce

1 maja 2018 r. (wtorek)                                                                                       

Start i meta na terenie przystani ,,Meta na Drawie” w Łokaczu Wielkim.

Rozpoczęcie imprezy godz. 14:00

IV. Trasa

Leśne dukty wokół malowniczej rzeki Drawa. Długość trasy około 8 km.

V. Zgłoszenia

Zgłoszenia w biurze M-GOK, lub pod numerem telefonu 67 2564 139, do 26 kwietnia.

Wpisowe – 5 zł dzieci, 10 zł osoby dorosłe.

VI. Warunki uczestnictwa

 • Impreza ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób.
 • Osoby niepełnoletnie, mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w imprezie. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 • Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem wszystkich danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym.
 • Wskazane jest posiadanie kamizelki odblaskowej oraz kasku.

 

 

VII. Nagrody

 • Wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody.
 • W losowaniu nagród udział biorą tylko aktywni uczestnicy imprezy.
 • Zdobywca nagrody zobowiązany jest do zapłaty podatku w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody, jeżeli jej wartość przekracza 760 zł, nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny odbioru nagrody.

VIII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania regulaminu imprezy.
 2. Posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

IX. Informacje dodatkowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników.
 2. Uczestnicy oświadczają, że są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz, że startują w imprezie na własną odpowiedzialność.

X. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe tylko dla celów imprezy i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów imprezy.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
 4. Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie imprezy, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 5. Wpisanie na listę uczestników jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

 

Online: 2     Licza odwiedzin: 2035229
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"